Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia integracyjno–kulturalnego z okazji Świętego Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia dla 150 osób obywateli Ukrainy

Kielce, dnia 07-12-2022 r

 

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. zapytania ofertowego nr MOPR/SDU/9/2022

1.      Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia integracyjno – kulturalnego z okazji Świętego Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia dla 150 osób obywateli Ukrainy – uczestników projektu pn. “Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content