Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: polegającej na wykonaniu badania EEG wraz z opisem kwalifikującym dziecko do udziału w terapii EEG biofeedback – dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie badania EEG wraz z opisem kwalifikującym dziecko do udziału w terapii EEG Biofeedback – dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
2. Wartość zamówienia oszacowano: W dniu 20.01.2020 r., na kwotę 3 150,00 zł netto/ 3 150,00 zł brutto, na podstawie złożonych 3 ofert cenowych
3.   W dniu 21.01.2020 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): Do dnia 29.01.2020 r tj. terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: W wyniku przedmiotowego zamówienia nie wyłoniono wykonawcy zamówienia.
6. Uzasadnienie wyboru: Nie dotyczy
7. Rozpoznanie prowadził(a): Agnieszka Gliździńska
Skip to content