Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – wyłonienie 2 osób do przeprowadzenia zajęć arteterapeutycznych „Kierunek – sztuka” dla dzieci – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

      Kielce, dnia 02-07-2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: wyłonienie 2 osób do przeprowadzenia zajęć arteterapeutycznych „Kierunek – sztuka” dla dzieci – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content