Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i dostawa akcesoriów informatycznych i pozostałego wyposażenia do Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach

Kielce, dnia 06-10-2020

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa akcesoriów informatycznych i pozostałego wyposażenia do Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

2. (…)

Pełny dokument w załączniku

 

Skip to content