Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup i dostawa artykułów spożywczych i artykułów chemicznych do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach i Ukraińskiego Centrum Integracji w Kielcach

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR/SDU/1/2023

1.      Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:Zakup i dostawa artykułów spożywczych i artykułów chemicznych do Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach i Ukraińskiego Centrum Integracji w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content