Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zorganizowanie warsztatów integracyjno – terapeutycznych

Kielce, dnia 04-02-2022 r

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zorganizowanie warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy 14 seniorów, uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
  2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 25.01.2022 r.,  na kwotę  40 215,00 zł brutto, na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego. Wartość zamówienia zaplanowana  w budżecie projektu 48 200,00 zł.
  3. W dniu 27.01.2022 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content