Zapytanie ofertowe nr MOPR/EF/2/2022 dla podmiotów ekonomii społecznej – zakup i dostawa materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii z seniorami

Kielce, dnia 03-02-2022 r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR/EF/2/2022

DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Na zakup i dostawę materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii z seniorami w Filii Klubu Seniora w Kielcach w ramach realizacji projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content