Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych przy Al. Legionów 5

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych przy Al. Legionów 5 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimera przy Al. Legionów 5” .
2. Wartość zamówienia: Oszacowano w dniu 05.08.2019 r., na kwotę 70 000,00 zł , na podstawie kosztorysu inwestorskiego
3. W dniu 06.08.2019 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR*
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia ( cena oraz inne istotne elementy ofert):
  • Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „INS-BUD”Wojciech Jędrzejczyk, ul. Klonowa 7, 26-026 Bilcza – 69 500,00 zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „INS-BUD”Wojciech Jędrzejczyk, ul. Klonowa 7, 26-026 Bilcza za cenę 69 500,00 zł.
6. Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta
7. Rozpoznanie prowadził (a): Edyta Zając
Skip to content