Protokół z wyboru partnera

ROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA

DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE I REALIZACJI

PROJEKTU W ODPOWIEDZI  NA NABÓR NR FESW.09.01-IZ.00-001/23 W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027, PRIORYTET 9. USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, DZIAŁANIE 09.01 AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA

z  dnia 05.01.2024 r.

 

1. W odpowiedzi na Ogłoszenie z dnia 14.12.2023 r. o naborze partnera do ww. projektu, do terminu składania ofert, tj.  05.01. 2024 r. do godziny 10.00, wpłynęły dwie oferty – ważne.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content