Przemoc domowa

Przemoc domowa – to jednorazowe albo powtarzające się umyślne lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczna lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej w szczególności :

 • narażające te osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia  lub mienia,
 • narażające jej godność, nietykalność cielesną  lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych, możliwości podjęcia pracy albo uzyskania samodzielności finansowej czyli przemoc ekonomicznanp. zakaz podejmowania zatrudnienia, wydzielanie środków finansowych z majątku wspólnego lub całkowite pozbawienie możliwości dysponowania środkami wspólnymi, ukrywanie wspólnego majątku…
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia, udręczenia,w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej czyli cyberprzemoc np. pozyskiwanie treści przesyłanych lub przechowywanych elektronicznie, podsłuchiwanie, ….

Definicja osoby doznającej przemocy domowej stanowi zamknięty katalog osób, katalog osób, które z uwagi na pokrewieństwo lub powinowactwo albo z uwagi na rodzaj relacji znajdują się w kręgu osób doznających przemocy domowej. Nie ma znaczenia czy osoba doznająca przemocy zamieszkuje z osobą stosującą przemoc lub z nią gospodaruje oraz czy nadal te osoby pozostają w związku.

Definicja wylicza kategorie osób, które mogą być uznane za OSP ( osobę doznającą  przemocy)

 • małżonka, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
 • rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 • osobę pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostająca obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę wspólnie zamieszkującą i gospodarująca oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 • osobę pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 • małoletniego wobec, którego jest stosowana przemoc,
 • celem zmiany było objęcie definicją osób, które już nie są w żadnej relacji uczuciowej z osobą stosująca przemoc, ale nadal doznają przemocy ze strony tej osoby,
 • małoletni będący świadkiem przemocy domowej staje się osoba doznającą przemocy domowej ( wszyscy małoletni, którzy widzieli akty przemocy staja się osobami doznającymi przemocy).

 

Świadkiem przemocy :

 1. Osoba, która widziała akty przemocy
 2. Osoba, która ma wiedzę na temat stosowania przemocy

Osobą stosującą przemoc domową jest osoba pełnoletnia, która dopuszcza się przemocy domowej.

Przemoc może przybierać różne formy :

 • przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie, szczypanie, wykręcanie rąk, nieudzielenie koniecznej pomocy,
 • przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie, kontrolowanie,
 • przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych, molestowanie, wymuszanie zachowań seksualnych nieakceptowanych,
 • przemoc ekonomicznej: niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, kontrolowanie Twoich własnych pieniędzy, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych oraz ich sprzedawanie i inne,
 • przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wyzywanie, straszenie poniżane osoby w internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają,
 • zaniedbywanie: niezapewnienie odpowiednich warunków życiowych w sferze zdrowotnej, edukacyjnej, emocjonalnej, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych  i innych, ale też niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych  i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających , substancji psychotropowych lub leków.

Do przemocy ze strony najbliższej osoby może dochodzi w każdej rodzinie, bez względu na jej sytuację materialną , status społeczny.

Skip to content