Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Home / Przeciwdziałanie przemocy domowej / Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej
Nazwa: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Telefony Zaufania

+ 41 368  18 74 Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych czynny pon. 7.30-18.00, wt-pt 7.30-16.00

195 13 Miejski Telefon Zaufania dla osób w kryzysie czynny całodobowo

195 25 Telefon Zaufania dla osób w kryzysie czynny całodobowo

+ 41 368 18 67  (SOW)

poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl

Social Media:

https://www.facebook.com/SOW
Kielce

Symbol: „SOW”
Adres: 225-363 Kielce, ul. Wesoła 51, I p. Sektor C
Kierownik: mgr Agnieszka Im-Chatys
Zastępca kierownika:

mgr Anna Hajduk

 

Godziny pracy: pon 7.30-18.00, wt-pt 7.30-16.00 (pomoc ambulatoryjna),

całodobowo Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy Domowej tel. 41-366-10-52

Dojazd: autobusami linii nr 1,4,8,16,19,20,28,30,33,37,45,50,51

Osobie doznającej przemocy domowej zgodnie z art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie :

  • poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
    interwencji kryzysowej i wsparcia,
  • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy domowej oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej,
  • zapewnienie osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
  • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego tym przedmiocie,
  • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie z osobą stosująca przemoc domową, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 

Pamiętaj :

Masz prawo do życia w rodzinie wolnej od przemocy.

Masz prawo do ochrony prawnej twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023r. (Dz.U.poz.1158) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz wymagań wobec osób zatrudnionych w tych ośrodkach , udzielana jest pomoc :

  • w zakresie interwencyjnym czyli schronienia osobie doznającej przemocy domowej oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności wynikającą z konieczności zapewnienia jej bezpieczeństwa ( pomoc udzielana bez skierowania, bez względu na dochód),
  • w zakresie terapeutyczno-wspomagającym,
  • w zakresie potrzeb bytowych.

Masz prawo żądać od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc domowa , a w razie potrzeby – jej izolacji, aktywnego udziału w postępowaniu przed prokuratorem oraz przed sądem w charakterze strony, w tym  między innymi dostępu do akt sprawy, składania wniosków dowodowych ( np. o przesłuchanie wskazanych przez Ciebie osób) , czy też zaskarżania wydanych orzeczeń.

Skip to content