Zespół Interdyscyplinarny

Home / Przeciwdziałanie przemocy domowej / Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kielcach (ZI) –  działa na podstawie porozumień i realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Kielce, które zostały określone w art. 9b ustawy i dotyczą tworzenia warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie oraz koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5 ustawy.

W Kielcach, w skład ZI wchodzą przedstawiciele:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach;
 • Prokuratury Okręgowej w Kielcach;
 • Prokuratury Rejonowej Kielce- Wschód;
 • Prokuratury Rejonowej Kielce- Zachód;
 • Komendy Wojewódzkiej w Kielcach;
 • Komendy Miejskiej Policji w Kielcach;
 • Placówki Żandarmerii Wojskowej w Kielcach;
 • Straży Miejskiej w Kielcach;
 • Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kielcach;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach;
 • Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy;
 • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
 • Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach;
 • I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Kielcach;
 • II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Kielcach;
 • III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Kielcach,
 • Caritas Diecezji Kieleckiej,
 • Urzędu Miasta Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Kielcach.

Regulamin Zespołu – załącznik

Grupa diagnostyczno – pomocowa (GDP)powołuje ją zespół interdyscyplinarny w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań, w szczególności polegających na:

 • dokonaniu, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • realizacji procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia,
 • zawiadomieniu osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność,
 • realizacji działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • występowaniu do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,
 • występowaniu do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,
 • monitorowaniu sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”,
 • zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”,
 • dokumentowaniu podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
  a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
  b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
 • informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

W skład GDP zawsze wchodzi pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej oraz funkcjonariusz Policji ( np. dzielnicowy ). Do zadań pracownika socjalnego powołanego do GDP należy w szczególności praca z osobą doznającą przemocy domowej i opracowanie indywidualnego planu pomocy, zgodnie z jej uzasadnionymi potrzebami. Zaś do zadań funkcjonariusza Policji powołanego do GDP należy w szczególności praca z osobą stosującą przemoc domową.

Skip to content