Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce

Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce

„Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” to wytyczne architektoniczne obejmujące: chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki komunikacji zbiorowej, tymczasową organizację ruchu podczas prac remontowych, miejsca parkingowe, tereny rekreacyjne oraz informację uniwersalną (piktogramy, kolorystyka itp.). Standardy oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego, zwanego także projektowaniem dla wszystkich. Takie podejście ma w założeniu stworzyć, już na etapie projektowania, publiczną przestrzeń dostępną w jak największym stopniu dla możliwie jak największej grupy osób, niezależnie od ich wieku oraz stopnia sprawności fizycznej i intelektualnej, bez konieczności jej późniejszej adaptacji.

„Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” mają służyć mieszkańcom i zarządzającym, planistom, projektantom oraz wykonawcom. Mają być zestawem wymogów dla realizowanych w Kielcach  przestrzeni publicznych: nowych bądź przebudowywanych. Będą wytycznymi dla projektantów i uzgadniających dotyczącymi barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami. Będzie je trzeba uwzględniać w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przetargów i umów na prace projektowe i budowlane oraz w umowach na dzierżawę przestrzeni publicznych na terenie miasta.

Źródło informacji: http://www.em.kielce.pl/miasto/ruszaja-konsultacje-dla-niepelnosprawnych

Informacja o wprowadzeniu „Standardów  dostępności przestrzeni publicznej dla osób  niepełnosprawnych miasta Kielce”

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Nr 28/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów  dostępności przestrzeni publicznej dla osób  niepełnosprawnych miasta Kielce”, które dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce.

Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób  niepełnosprawnych miasta Kielce zwane dalej Standardami  to wytyczne architektoniczne dla projektantów  i uzgadniających dotyczące barier   i  ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami.

Standardy obejmują: chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki komunikacji zbiorowej, tymczasową organizację ruchu podczas prac remontowych, miejsca parkingowe, tereny rekreacyjne oraz informację uniwersalną (piktogramy, kolorystyka itp.).

W zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób   z różnym rodzajem niepełnosprawności Standardy zalecają stosowanieopracowania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”.

Standardy  mają służyć mieszkańcom i zarządzającym, planistom, projektantom oraz wykonawcom.Oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego, zwanego także projektowaniem dla wszystkich. Takie podejście ma w założeniu stworzyć, już na etapie projektowania, publiczną przestrzeń dostępną w jak największym stopniu, dla możliwie jak największej grupy osób, niezależnie od ich wieku oraz stopnia sprawności fizycznej   i intelektualnej, bez konieczności jej późniejszej adaptacji.

Dokument określa wymagania i wytyczne przy projektowaniu oraz realizowaniu zadań związanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem infrastruktury miejskiej.

Standardy obowiązują pracowników wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Kielce oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, którzy zapewniają stosowanie Standardów przez podległych im pracowników.  Osoby te  powinny zapewnić, aby podmioty współpracujące z Miastem Kielce przy działaniach realizowanych na terenach miasta Kielce przyjęły zobowiązanie do przestrzegania Standardów.

Wdrażanie Standardów odbywało się będzie między innymi poprzez postanowienia zawarte w:

1)        Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia (S.I.W.Z.);

2)        zawieranych umowach, w szczególności:

a)  na dzierżawę terenów miejskich,

b)  organizację imprez w przestrzeni publicznej;

3)        zgodach na zajęcie terenu, w tym zezwoleniach na prowadzenie robót oraz na lokalizację tzw. sezonowych ogródków gastronomicznych.

Z uwagi na różnorodność sytuacji zastanych w środowisku zabudowanym Standardy nie wykluczają możliwości zastosowania innych, indywidualnych rozwiązań w projektowaniu konkretnych przestrzeni publicznych, w szczególności  z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, pod warunkiem, że będą przestrzegane wymagania wynikające z zasad projektowania uniwersalnego wraz z uwzględnione ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Standardy wprowadzane powinny być do wszystkich działań rozpoczynanych, ale również do działań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, jeżeli umożliwia to stan ich zaawansowania, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych, ekonomicznych  i organizacyjnych.

Źródło informacji: http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,20255,standardy-dostepnosci-przestrzeni-publicznej-dla-osob-niepelnosprawnych-miasta-kielce.html

Skip to content