Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – z zakresu wspierania rodziny – “Akcja integracja”

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego:
Zadanie publiczne z zakresu wspierania rodziny
Tytuł zadania publicznego: „Akcja integracja”
Nazwa oferenta: Fundacja na rzecz organizowania społeczności lokalnej „Po sąsiedzku”, ul. Wojska Polskiego 52, 25-375 Kielce

Adres do korespondencji: ul. Zagórska 312, 25-362 Kielce

Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Fundacja na rzecz organizowania społeczności lokalnej „Po sąsiedzku”, ul. Wojska Polskiego 52, 25-375 Kielce

Adres do korespondencji: ul. Zagórska 312, 25-362 Kielce

Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 03.11.2021 r. Data zakończenia: 31.12.2021 r.
Tryb składania oferty: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):
Elżbieta Nobis, tel.:  607 773 302,  posasiedzku.ngo@gmail.com

(…)

Pełny dokument w załączniku

Skip to content