Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. można składać nie później niż do 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych:

  • w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18, piętro XII,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych ul. Targowa 18 piętro XII,
  • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem Platformy e PUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Refundacja podatku VAT przysługuje, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

1) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze tj. kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy/kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;

2) jest osobą:

  • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
  • osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

– przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 styczna 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Druki wniosków

Skip to content