Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Ponad 4 miliony 230 tysięcy złotych trafi do regionu świętokrzyskiego na wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz w dniu 23 lipca 2020 r. podpisał umowę partnerską z samorządowcami na rzecz realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694).

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

W ramach projektu władze świętokrzyskich powiatów oraz miast na prawach powiatów otrzymają środki finansowe z przeznaczeniem na ww. cele.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło dla województwa świętokrzyskiego łącznie 4 233 708 zł. Odbiorcami wsparcia są powiaty i samorząd województwa, jako jednostki odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo–wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Wojewoda podpisał umowy z przedstawicielami 14 powiatów oraz samorządu województwa. Projektem zostały objęte 1022 podmioty: rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna. – Pomagamy szeroko rozumianej pieczy zastępczej, zarówno tej instytucjonalnej, jak i rodzinnej, w pełnieniu swojej misji, szczególnie utrudnionej w okresie epidemii. Strategia rządu wyprzedza tu pewne działania. Przekazujemy tym razem pieniądze na sferę ogólnie pojętej elektroniki użytkowej, część przeznaczona jest na środki ochrony osobistej i środki odkażające – powiedział wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

W ramach projektu zakupionych zostanie 1200 komputerów, 200 sztuk sprzętu audiowizualnego oraz 31 sztuk specjalistycznego oprogramowania dla dzieci niepełnosprawnych. Utworzonych zostanie także 21 miejsc kwarantanny oraz zakupione zostaną środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne za ponad 390 tys. zł.

Więcej informacji:

Źródło informacji:

 

Skip to content