Informacja dla wykonawców dot. rolety Kołłątaja

Kielce, dnia 16.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
w zakresie realizacji zakupu usługi

polegającej na dostawie i montażu rolet materiałowych okiennych w pomieszczeniach specjalistycznej świetlicy przy ul. Kołłątaja 4 w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W dniu 16.03.2020 r. wpłynęło zapytanie dot. postępowania polegającego na dostawie i montażu rolet materiałowych okiennych w pomieszczeniach Specjalistycznej Placówki Dziennej AZYL przy ul. Kołłątaja 4.

Treść zapytania nr 1:
w zapytaniu ofertowym dot. dostawy i montażu rolet z dnia 13.03.2020 jest napisane, ze ofertę składamy na druku załącznik
1. Czy jest to tożsame z dołączonym drukiem pt Oferta ale jest to zał. 3?
Odpowiedź:
W zapytaniu ofertowym wpisano :formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego, winno być: formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, tak druk oferty to zał. 3
Treść zapytania nr 2:
Jaki jest kolor okien zastosowany w pomieszczeniach w których mają znaleźć się rolety oraz czy możliwe będzie przemierzenie okien w sytuacji , gdyby dana firma została wyłoniona w postępowaniu?
Odpowiedź:
Kolor okien w pomieszczeniach , w których mają być zamontowane rolety to kolor biały, jest możliwość pomiaru okien , jednakże cena podana w ofercie nie może ulec zmianie.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content