Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji zakupu usługi

Kielce, dnia 13.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
w zakresie realizacji zakupu usługi

polegającej na dostawie i montażu rolet materiałowych okiennych w pomieszczeniach specjalistycznej świetlicy przy ul. Kołłątaja 4 w ramach realizacji projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content