Zapytanie ofertowe: Dostawa rolet zewnętrznych wraz z montażem w oknach pomieszczeń świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Dostawa rolet zewnętrznych wraz z montażem w oknach pomieszczeń świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126

w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej”,

realizowanego projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

3. Termin realizacji zamówienia: listopad 2019 r. (20 dni od złożenia zamówienia)
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: a) opis przedmiotu zamówienia
b) Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu do dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.
c) udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na zamontowane rolety
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
Oferty należy składać do 29.10.2019 r. godz. 10:00
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu upływu składania ofert.
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Paweł Regucki, tel. 606 760 493, e-mail: p.regucki@mopr.kielce.pl
Skip to content