Zapytanie ofertowe: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY : Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Zakup laptopa – 1 szt., komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym 20 szt. oraz komputerów stacjonarnych 5 szt.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : 08.11.2019 r.
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY : 100 % CENA
5. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA : Specyfikacja techniczna, wzór umowy
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
Pisemnie – osobiście lub drogą pocztową.
Oferty należy składać do 29.10.2019 r. , godz. 10:00, MOPR, ul. Studzienna 2 – Sekretariat.
Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 3 dni.
8.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie :
Imię , nazwisko: Karol Nowak, tel.: 41 368 50 15, e-mail: karol.nowak@mopr.kielce.pl

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content