Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: zakup 240 sztuk biletów (grupowych, szkolnych) do teatru dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zał. Nr 4

Kielce, dnia 18-10-2019 r

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup 240 sztuk biletów (grupowych, szkolnych) do teatru dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat – uczestników projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
  2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10.2019 r.,  na kwotę  4 111,11 zł netto/ 4 440,00 zł brutto, na podstawie rozeznania telefonicznego.
  3. W dniu 11.10.2019 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR.
  4. Do dnia 18.10.2019 r tj. terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
  5. W wyniku przedmiotowego zamówienia nie wyłoniono wykonawcy zamówienia.
  6. Uzasadnienie wyboru – nie dotyczy ……………………..
  7. Rozpoznanie prowadził (a): Agnieszka Gliździńska

Pełny dokument w załączniku

Skip to content