Zapytanie ofertowe – na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Kielce, dnia 22-05-2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
Osoba upoważniona do kontaktu: Agnieszka Gliździńska – tel. 41 307 00 04 (w godz. 8:00 – 15:00), e-mail: a.glizdzinska@mopr.kielce.pl

Zapytanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Część 1 – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i pozostałego wyposażenia do Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach – zgodnie
    z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania,
  2. Część 2 – zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Specjalistycznej Placówki Dziennej „AZYL” w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania,

 

Skip to content