Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa monitora interaktywnego do prowadzenia terapii interaktywnego wspomagania pamięci z UP w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera

Kielce, dnia 10.06.2022 r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Na zakup i dostawę monitora interaktywnego do prowadzenia terapii interaktywnego wspomagania pamięci z UP w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera w ramach projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

Zapytanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content