Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup i dostawa monitora interaktywnego do prowadzenia terapii interaktywnego wspomagania pamięci z UP w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera

Kielce 23.06.2022r

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawę monitora interaktywnego w celu prowadzenia terapii interaktywnego wspomagania pamięci dla Uczestników Projektu z Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera, al. Legionów 5 w ramach projektu pn.Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content