Zapytanie ofertowe – zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji oraz drobnego sprzętu medycznego (termometrów) do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Kielce, dnia  04.03.2021 r.

 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, dynamiką transmisji COVID-19 i wzrostem zakażeń wśród mieszkańców gminy Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, podejmuje działania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 poprzez zakup niezbędnych środków ochrony indywidulanej i dezynfekcji dla uczestników projektów.

Zapraszam do złożenia oferty, w szczególności przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski, w tym podmioty ekonomii społecznej, na dostawę środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dot. Zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji oraz drobnego sprzętu medycznego (termometrów) do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach; Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

 

 

 

Skip to content