Zapytanie – sondaż rynku: platforma samonośna zewnętrzna bez szybu do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach

Kielce, 2020-07-14

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Platforma samonośna zewnętrzna bez szybu z elementów stalowych, cynkowanych, malowanych; bramki i barierki – wysokość ~1100mm wypełnienie – poliwęglan komorowy, plexi lub szkło bezpieczne; wymiary zewnętrzne urządzenia: 1510x1520mm; wysokość podnoszenia ~ 2600mm; udźwig do 400 kg/3 osoby; zasilanie 400V, 3-fazowe;dyspozycja platformą: na platformie i na przystankach; przy górnym przystanku drzwi termoizolacyjne w ścianie budynku; usytuowanie wejść przystanków pod kątem 90⁰; kontrola dostępu; opuszczanie awaryjne ręczne za pomocą korby; gwarancja min. 30 m-cy.

Ponadto należy wykonać następujące roboty budowlane: fundamentowa płyta posadowienia z warstwą posadzkową zapewniającą spadek od budynku (wymiary płyty należy przyjąć o około 30 cm większe od wymiarów podstawy urządzenia); demontaż fragmentu metalowej stolarki okiennej wraz z wykonaniem konstrukcji pod osadzenie drzwi górnego przystanku, podjazd z chodnika do platformy; podciągnięcie zasilania 400 V z rozdzielni położonej w budynku w odległości ~ 30m.

3. Termin realizacji zamówienia 21 dni od dnia podpisania umowy
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy: posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca ma obowiązek uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego na użytkowanie platformy.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Pisemnie – osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt.1, faxem na nr ( 41) 3685057
drogą elektroniczna na adres e-mail: m.wielinski@mopr.kielce.pl
Oferty należy składać do 22.07.2020, godz. 15.00
Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty składania ofert.
8. Rozpoznanie prowadził(a): Marek Wieliński tel. 41 331 25 24 wew. 264, e-mail: m.wielinski@mopr.kielce.pl
Skip to content