Zapytanie – sondaż rynku: usługa pogrzebowa realizowana w 2021 roku na rzecz osób zmarłych, do pochówków których zobowiązana jest Gmina Kielce, w tym pochówków ciał dzieci martwo urodzonych

W związku z dodaniem nowej pozycji w ofercie cenowej umieszcza się nowe postępowanie, jednocześnie wydłużając czas składania ofert do 17.12.2020r. Pozostała treść postępowania pozostaje bez zmian.

 

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: usługa pogrzebowa realizowana w 2021 roku na rzecz osób zmarłych, do pochówków których zobowiązana jest Gmina Kielce, w tym pochówków ciał dzieci martwo urodzonych
3. Termin realizacji zamówienia 01.01.2021–31.12.2021
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz ofertą cenową.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert:
  1. osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2
  2. faxem na nr (41) 3685057
  3. drogą elektroniczna na adres e-mail: a.boron@mopr.kielce.pl

Oferty należy składać do 17.12.2020r., do godz. 10.00.

Rozstrzygnięcie nastąpi 17.12.2020r. po godz. 12.00

8. Rozpoznanie prowadził(a): Anna Boroń, tel. 784 524 127, e-mail: a.boron@mopr.kielce.pl

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content