Zapytanie – sondaż rynku: Zakup instalacji alarmowej i systemu TV przemysłowej … przy ul. 1-go Maja 238 w Kielcach

Kielce, 2020-07-17

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Zakup instalacji alarmowej i systemu TV przemysłowej oraz oświetlenia zewnętrznego na potrzeby świetlicy i klubu seniora w placówce przy ul. 1-go Maja 238 w Kielcach.
3. Termin realizacji zamówienia 6 dni
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Specyfikacja przedmiotu zamówienia
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert:
  • osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
  • faxem na nr ( 41) 3685057
  • drogą elektroniczna na adres e-mail: s.kobik@mopr.kielce.pl

Oferty należy składać do 21.07.2020 r , godz.  13:00

Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 2 dni od daty składania ofert.

8. Rozpoznanie prowadził(a): Sylwia Kobik , tel. 668 431 060, e-mail: s.kobik@mopr.kielce.pl
Skip to content