Zapytanie – sondaż rynku: zakup rolet materiałowych wewnętrznych i rolokaset zewnętrznych z zabezpieczeniami przeciwwyważeniowymi w ramach wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach

Kielce, 2020-07-24

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Zakup rolet materiałowych wewnętrznych i rolokaset zewnętrznych z zabezpieczeniami przeciwwyważeniowymi w ramach wyposażenia do pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora, realizowanego projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
3. Termin realizacji zamówienia 21 dni od dnia wyłonienia wykonawcy i umieszczenia rozstrzygnięcia z postępowania na stronie internetowej
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: 1) opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wyposażenie rolety materiałowe wewnętrzne i rolokasety zewnętrzne

 • załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

2) Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES)*

W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

*Podmiot ekonomii społecznej (PES):

 • spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
 • jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. CIS i KIS;
  2. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);
 • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
 • koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
 • zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3)Termin związania ofertą-30 dni od terminu składania ofert.

6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1

Oferty należy składać do 30.07.2020 r. do godz. 13:00

Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu upływu składania ofert.

8. Rozpoznanie prowadził(a): Edyta Zając, tel. 531665848, e-mail: e.zajac@mopr.kielce.pl
Skip to content