Zarządzenie Nr 151/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 151/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2019 oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym,

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 87/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 marca 2019 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content