Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Home / Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

1. Informacja ogólna dla klienta

1) Refundacja obejmuje:
a) adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
b) adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
c) zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
d) miesięczne koszty zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się
z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
e) szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
f) rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w lit. a-c.
2) Refundacja przeznaczona jest dla Pracodawców (art. 3 Kodeksu pracy: „Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”), którzy:
– nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,
– nie zalegają z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
3) Środki przyznawane są jako pomoc publiczna udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).;
4) Wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
5) Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

2. Tryb udzielania pomocy

1) Refundacja zostaje przyznawana na wniosek Pracodawcy.
2) Druk wniosku Pracodawca otrzymuje w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w Kielcach, w pokoju nr 14. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.
3) Pracodawca otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.

3. Tryb załatwiania spraw

Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tj. takich które nie byłyby poniesione zatrudniając osoby pełnosprawne.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika lub w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Pomoc udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej (refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy).

4. Termin załatwienia spraw

Wnioski rozpatrywane są  po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie Miasto Kielce.

5. Podstawa prawna

  • 26 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz.U. 2023, poz. 100 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2022, poz. 1334);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r., str. 1).

6. Wymagane dokumenty

1) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część I)
2) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych dot. zwrotu kosztów związanych z lit. a, b lub c (blok A-C część II)
3) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych dot. zwrotu kosztów związanych z lit. d (blok A-C, Część III),
4) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych dot. zwrotu kosztów związanych z lit. e (blok A-C, Część IV),
5) Wykaz pracowników niepełnosprawnych objętych pomocą (wykaz powinien obejmować imię i nazwisko, stopień niepełnosprawności, rodzaj stanowiska, wymiar czasu pracy, szczegółowy zakres obowiązków pracownika),
6) Charakterystyka stanowiska pracy wykonywanej przez pracownika niepełnosprawnego oraz dane dotyczące kwalifikacji, umiejętności oraz zakresu obowiązków wykonywanych przez pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (dotyczy lit. d),
7) Zaświadczenie o zasadności udzielenia pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu, wydane przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad tym pracownikiem,
8) Aktualne dokumenty i zaświadczenia określające status prawny Wnioskodawcy (wpis do rejestru działalności gospodarczej, umowa spółki, wypis z KRS, statut),
9) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy),
10) Zaświadczenie o nadaniu nr NIP,
11) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
12) Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT,
13) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku),
14) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) o:
a) niezaleganiu w opłacaniu składek;
b) liczbie ubezpieczonych za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
15) Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
16) Dokumenty finansowe:
a) oświadczenie o posiadaniu przez Pracodawcę zdolności finansowej i prawnej do zatrudniania osoby niepełnosprawnej na refundowanym stanowisku pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy,
b) odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie 2 lata, wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora z dowodem nadania do urzędu skarbowego,
17) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, w którym położone jest stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,
18) Oświadczenie o sytuacji majątkowej i zobowiązaniach Wnioskodawcy (nie dotyczy osób prawnych),
19) Oferty cenowe wyposażenia,
20) Kserokopia umowy o pracę zawartej z pracownikiem niepełnosprawnym, któremu udzielona będzie pomoc
21) Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego pracownika niepełnosprawnego, któremu udzielona będzie pomoc,
22) Informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy — w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 362 z późn. zm.) — w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych;
23) Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych – RODO.

7. Formularze do pobrania

1) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Część I).pdf
2) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Część II).pdf
3) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Część III).pdf
4) Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (Część IV).pdf
5) Charakterystyka stanowiska pracy wykonywanej przez pracownika niepełnosprawnego oraz dane dotyczące kwalifikacji, umiejętności oraz zakresu obowiązków wykonywanych przez pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.pdf
6) Oświadczenie o sytuacji majątkowej i zobowiązaniach Wnioskodawcy (nie dotyczy osób prawnych).doc
7) Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych – RODO.pdf
8) Wykaz załączników wymaganych do wniosku Wn-KZ.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 14, tel.+48 41 331 25 24 wew. 250

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 22-03-2023

Skip to content