Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Karta Dużej Rodziny / Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny

1. Informacje ogólne dla klienta

Rodzina wielodzietna – rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

1)      w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)      w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a)      szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b)      szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,

3)      bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje dziecku, jeśli w dniu składania wniosku są spełnione powyższe wymagania.

Członkami rodziny wielodzietnej są

1)      rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)      małżonek rodzica;

3)      dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki szkolnej.

2. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana

1)      rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2)      dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3)      dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;

4)      dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5)      dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)      osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

3. Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:

1)      w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,56 zł płatne na konto MOPR w Kielcach: 51 1050 1461 1000 0023 5336 9164.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które złożyły wniosek o jedną z form Karty Dużej Rodziny po 01.01.2018 r. składając wniosek o drugą formę Karty Dużej Rodziny winny uregulować opłatę w wysokości 9,40 zł za Kartę na wyżej wskazane konto z dopiskiem „opłata za dodatkową formę Karty Dużej Rodziny.

4. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu

5. Sprawę załatwia

Dział Pomocy Środowiskowej, pokój nr 11, tel. +48 41 367 64 52, +48 41 367 67 19 wew. 232

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 01-04-2019