Karta Dużej Rodziny

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Karta Dużej Rodziny

2. Tryb załatwiania sprawy

Składa się z następujących etapów

1)      Złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny tradycyjnie w siedzibie MOPR w Kielcach lub elektronicznie za pośrednictwem PIU Empatia.

2)      Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

  • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej –  oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinny domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

3)      Odbiór Karty Dużej Rodziny po otrzymaniu sms’a.

4)     Ważne: Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Na podany numer telefonu w załączniku do wniosku zostanie wysłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej a na adres e-mail – numer Karty Dużej Rodziny oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla telefonów działających w systemie Android lub App Store dla telefonów działających w systemie IOS.

5)      Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy Kartę Dużej Rodziny otrzymali do 31.12.2017 r. w formie tradycyjnej, mogą BEZPŁATNIE złożyć wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej do 31.12.2019 r.

6)      Organ ustalający prawo do Karty jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną informacji dotyczących danych członków rodziny wielodzietnej. W związku z brakiem dostępu do elektronicznego systemu informacji oświatowej oraz wykazu studentów i wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora prosimy o przedstawienie do wglądu w przypadku dzieci powyżej 18 rż. zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki.

3. Formularze do pobrania

1. KDR – Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu.pdf
2. ZKDR-01 – Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej.pdf
3. ZKDR-02 – Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.pdf
4. ZKDR-03 – Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf
5. ZKDR-04 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.pdf

4. Sprawę załatwia

Dział Pomocy Środowiskowej

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 31-12-2018