Zapytanie – sondaż rynku: zakup usługi polegającej na przygotowaniu raportów monitorujących wdrażanie zmiany organizacyjnej w MOPR polegającej na rozdzieleniu pracy socjalnej od czynności administracyjnych na potrzeby projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

 

 1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 2. Studzienna 2, 25-544 Kielce
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu raportów monitorujących wdrażanie zmiany organizacyjnej w MOPR polegającej na rozdzieleniu pracy socjalnej od czynności administracyjnych na potrzeby projektu „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”.

 1. Badania ankietowe (150 respondentów x 2 – na początku i na końcu wprowadzenia zmiany): operacjonalizacja problematyki badawczej, przygotowanie i przetestowanie narzędzi badawczych, weryfikacja i rejestracja kwestionariuszy, obliczenia statystyczne i korelacje, przygotowanie raportu z badań.
 2. Wywiady grupowe (12 respondentów): operacjonalizacja problematyki badawczej, przygotowanie narzędzia badawczego, przeprowadzenie badań, transkrypcja zarejestrowanych wywiadów, przygotowanie raportu z badań.

3.Pogłębione wywiady indywidualne (8 respondentów x 2 wywiady na początku i na końcu wprowadzenia zmiany): operacjonalizacja problematyki badawczej, przygotowanie narzędzia badawczego, przeprowadzenie badań, transkrypcja zarejestrowanych wywiadów, przygotowanie raportu z badań.

 1. Opracowanie raportu końcowego z rekomendacjami.
 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: III 2020 r. do II 2021 r.
 3. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 100% CENA
 4. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

– brak

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Prosimy o przesłanie oferty wg. Załącznika – wzór oferty

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

e-mail na adres: r.malinowski@mopr.kirelce.pl,

osobiście w Dziale Projektów Strukturalnych ul. Kołłątaja 4 pok. 21

Oferty należy składać do 20.03.2020 r. godzina. 09:00 .

Rozstrzygnięcie nastąpi do 2 dni roboczych od daty składania ofert.

 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Imię, nazwisko: Radosław Malinowski, Tel. 41 307 00 05, e-mail: r.malinowski@mopr.kielce.pl

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content