Pilny komunikat Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach

Pilny komunikat Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach

 MOPR.ZI.43. 5.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kielce dn.13.03.2020r.

 

PILNY KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W KIELCACH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPAWIE REALIZACJI PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”
W SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU ZWIĄZANEJ
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA,
w okresie od 13 marca 2020 r. do 27 marca 2020r.

 1. Posiedzenia zaplanowanych przed 12.03.2020r. grup roboczych odbywają się zdalnie i są koordynowane przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW).
 2. Każdy członek grupy roboczej ma obowiązek nadal prowadzić monitoring w rodzinach, w których jest wszczęta procedura „NK” – zdalnie, tj. telefonicznie sprawdzać stan bezpieczeństwa w rodzinach, prowadzić rozmowy dot. bieżącej sytuacji osób wskazanych w procedurze jako pokrzywdzone , ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci.
 3. W sprawach „NK” gdzie z wyników dotychczas prowadzonego monitoringu wynika, ze w rodzinie nie ma stanu zagrożenia zdrowia i życia GR może ustalić odleglejszy czas kolejnego posiedzenia, z zachowaniem procedury postępowania opisanej w pkt. 2.
 4. Ustalenia z prowadzonego zdalnie monitoringu są dokumentowane w protokole z posiedzenia GR ( zał. 3). Działania te koordynuje pracownik SOW.
 5. W razie sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia członkowie GR podejmują bezzwłocznie działania interwencyjne ustalone według wspólnie opracowanego planu pomocy, jak dotychczas, z zachowaniem zalecanych środków bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego.
 6. Szczególnie uważnie rozpoznane powinny być sprawy, gdzie w procedurze wskazano jako osobę pokrzywdzoną dziecko lub w sprawie gdzie patrol zastosował środki przymusu bezpośredniego.
 7. W sytuacji wszczęcia nowej procedury „NK” powołany skład GR podejmuje wstępne działania diagnostyczne poprzez kontakt telefoniczny z instytucjami posiadającymi wiedzę na temat rodziny a następnie bezpośrednio rozpoznaje sytuację w rodzinie poprzez kontakt telefoniczny z poszczególnymi członkami rodziny.
 8. Jeżeli diagnoza sytuacji potwierdzi stan zagrożenia zdrowia i życia stosuje się ustalenia wskazane w pkt.5 i 6.
 9. Jeżeli diagnoza sytuacji nie potwierdzi stanu zagrożenia zdrowia i życia stosuje się ustalenia wskazane w pkt.2.
 10. Osobom znajdującym się w kryzysowej sytuacji związanej z przemocą w rodzinie będzie udzielana natychmiastowa specjalistyczna pomoc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie , tel.: 41 368 18 67, 368 18 74, 366 10, 52, 362 89 73 oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia całodobowe schronienie. Osoby takie mogą też korzystać w sytuacji kryzysu z całodobowo czynnych Telefonów Zaufania: 195 13 oraz 195 25.
 11. Zaleca się aby Patrol Interwencyjny Komendy Miejskiej Policji w formularzu „Niebieska Karta-A” zapisywał numery telefonów osób wskazanych jako pokrzywdzone i podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, w razie braku tych danych aby ustalał je dzielnicowy i przekazywał pozostałym członkom GR.

PRZEWODNICZĄCA
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Magdalena Gościniewicz

Zapoznaj się:

 

Skip to content