Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – zakup wyposażenia meblowego i wieszaka wolnostojącego na ubrania (wraz z dostawą i montażem) do  Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 i Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126

Kielce, dnia 15.04.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup wyposażenia meblowego i wieszaka wolnostojącego na ubrania(wraz z dostawą i montażem) do  Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 i Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
  2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 08.04.2021 r. na kwotę 10 055,43 zł brutto na podstawie analizy rynku.
  3. W dniu 08.04.2021 r. ogłoszono postępowanie-zapytanie ofertowe na stronie internetowej MOPR.
  4. Do dnia 15.04.2021 r. do godz. 12:00 wpłynęło 7 ważnych ofert.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku 

Skip to content