Zapytanie ofertowe: Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych przy Al. Legionów 5

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU
1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych przy Al. Legionów 5 w ramach
zadania inwestycyjnego p.n. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych
w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimera przy Al. Legionów 5”
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 28.08.2019 r.
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 100 % CENA
5. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: Opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, przedmiar
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  • osobiście
  • drogą pocztową na adres podany w pkt 1

    Oferty należy składać do 12.08.2019 r. godz. 10:00
    Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu składania ofert tj.:12.08.2019 o godz.10:15
8. OSOBA DO KONTAKTU
W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE:
Edyta Zając , tel. 531-665-848 , e-mail: e.zajac@mopr.kielce.pl
Skip to content