Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Home / Formy pomocy / Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

1. Informacje ogólne dla klienta

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w związku z treścią art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

2. Prawo do dodatku mieszkaniowego

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną oprócz innych wymaganych dokumentów (wymienionych już w informacji odnoszącej się do dodatku mieszkaniowego) należy dołączyć:

 • Klauzulę o wypłatę dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.
 • Dochody za trzy miesiące poprzedzające miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
 • Wydruk czynszu z miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

 

3. Kryteria i warunki udzielenia pomocy

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

4. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z późn. zmian),
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zmian.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
 • Uchwała nr XLVII/942/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach (Dz. Urz. Woj. Święt. Poz. 2157),
 • Uchwała nr LXIX/1393/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wysokości wskaźników dodatków mieszkaniowych (Dz. Urz. Woj. Święt. Poz 4728).

 

5. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

6. Wymagane dokumenty

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami wymaganymi przy składaniu standardowego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dołącza się:

 • Klauzulę o wypłatę dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.
 • Dochody za trzy miesiące poprzedzające miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
 • Wydruk czynszu z miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

 

7. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego + deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego.pdf
2. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf
3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, XII piętro, tel. +48 41 343 21 33, +48 41 368 29 85, +48 570 188 010.

Opracował: Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, stan na dzień 20-02-2023

Skip to content