Kampania społeczna „Biała wstążka” w Kielcach

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Kampania społeczna „Biała wstążka” w Kielcach

 

Od 15 lat, w okresie od 25 listopada do 10 grudnia, trwa w Kielcach kampania społeczna ,,Biała wstążka”. Daty te korespondują z międzynarodową akcją „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” i Dniem Praw Człowieka.

Kampania jest prowadzona w ponad 50 krajach na całym świecie, w Kielcach nieustannie od 2007 roku. Od tego czasu Miasto Kielce wypromowało „Białą wstążkę” w wielu miastach w Polsce. W okresie trwania kampanii organizatorzy zachęcają szczególnie mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć akcję. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Co roku akcja zwiększa świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy
w rodzinie wśród Kielczan, kieruje swoje edukacyjne przesłanie do ogółu społeczeństwa, do rodzin, do profesjonalistów i przedstawicieli służb zajmujących się walką z przemocą.

Dotychczasowe edycje kampanii poświęcały uwagę różnorodnej tematyce, skupiały się między innymi na sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc, świadków przemocy, którymi są najczęściej dzieci oraz na problemach osób starszych doznających przemocy. Podczas kampanii mówiono także o skutkach zdrowotnych i psychospołecznych przemocy, aspektach prawych i współpracy interdyscyplinarnej służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każdego roku tematyka kampanii jest uniwersalna i osoby w każdym wieku korzystają z jej edukacyjnego przesłania.

Dotychczasowe akcje obfitowały w bogate wydarzenia profilaktyczne i promocyjne, były to: konferencje naukowe, dyżury specjalistów, warsztaty dla osób pokrzywdzonych i stosujących przemoc w rodzinie, zajęcia w przedszkolach, szkołach, szkolenia dla profesjonalistów, happeningi, koncerty, mecze z udziałem zawodników kieleckich klubów sportowych, publikacje naukowe, poradniki, ulotki, reklamy multimedialne, spoty społeczne, itd. Jednym z działań było także uruchomienie

Miejskiego Telefonu Zaufania
195 13
„STOP PRZEMOCY”

Od 2010 roku, stało się  tradycją, wręczanie przez organizatorów akcji statuetki „Białej wstążki” mężczyźnie, który ma znaczące osiągnięcia w zakresie budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Kielce. Od 2011 roku wyróżniani są również mianem „Lidera Dobrych Praktyk” i „Super lidera” osoby, które  na co dzień szczególnie aktywnie pomagają osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą.

Co roku do akcji aktywnie włączają się przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, świata nauki, różnych instytucji i służb.

Kampania obywa się od początku pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce, przy ogromnym wsparciu mediów i wielu osób zaangażowanych w walkę z przemocą na terenie miasta Kielce. Kampania jest też okazją do podziękowania wszystkim osobom, które mają znaczący wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Kampania społeczna „Biała wstążka” 2021 pn. #DziecisąWażne*

Celem działań XV Kampania „Białej wstążki” pn. #DziecisąWażne* będzie zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie i problematyki dziecka krzywdzonego. Zwiększenie wiedzy na temat metod i form pomocy dziecku, uwrażliwienie rodziców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na potrzebę reagowania na krzywdę dziecka.

W ramach kampanii zostanie podsumowany projekt pn. #DziecisąWażne*.

Szanowne Kielczanki i szanowni Kielczanie reagujcie na przejawy krzywdzenia w rodzinie kobiet, dzieci, mężczyzn, osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki temu osoby zagrożone przemocą w rodzinie i doświadczające przemocy nie pozostaną bez wsparcia.

Przypadki przemocy w rodzinie można zgłaszać w wielu instytucjach, między innymi:

 • Policji,
 • Prokuraturze,
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach,
 • Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach,
 • Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapoznaj się

Kielczanie, w informatorze znajdą

 • aktualne dane teleadresowe wszystkich dostępnych na terenie Kielc miejsc pomocowych,
 • wykaz organizacji pozarządowych, ze wsparcia których mogą korzystać, np. Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej, tel.: +48 41 366 48 47.

Ponadto osoby znajdujące się w kryzysie mogą kontaktować się ze Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach, pod numerami telefonów:

 • +48 41 368 18 67
 • +48 41 366 10 52
 • +48 41 362 89 73

Uzyskają tu profesjonalne wsparcie, potrzebne informacje, a w uzasadnionej sytuacji także zaproszenie do osobistego kontaktu ze specjalistą lub całodobowe schronienie.

Jeśli masz poczucie, że samotnie zmagasz się z trudnym problemem życiowym, zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy osoby w kryzysie do korzystania z dostępnych w Kielcach telefonów zaufania:

 • Miejski Telefon Zaufania „STOP PRZEMOCY” – 195 13 (całodobowy)
 • Telefon dla osób w kryzysie emocjonalnym – 195 25 (całodobowy, finansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego)
 • Telefon Zaufania „PORADNICTWO RODZINNE” – 41 368 18 74 (od 8.00, od poniedziałku – do piątku)

 

Hasła kampanii „Biała wstążka”

 • 2007 – „Wspólnie przeciw przemocy – wspólnie zrobimy więcej”
 • 2008 – „Kocham, lubię, szanuję, nie biję”
 • 2009 – „Interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie”
 • 2010 – „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych”
 • 2011 – „Psychospołeczne aspekty zdrowia rodziny”
 • 2012 – „Prawne aspekty przemocy w rodzinie”
 • 2013 – „Dziecko a dorosły w sytuacji przemocy w rodzinie”
 • 2014 – „Role instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
 • 2015 – „Profilaktyka przemocy w rodzinie – pomoc sprawcom”
 • 2016 – „Od 10 lat razem przeciw przemocy w rodzinie”
 • 2017 – „Dziecko – kocham lubię, szanuje, nie biję”
 • 2018 – „Senior – kocham lubię, szanuje, nie biję”
 • 2019 – „Kielce przeciw przemocy”
 • 2020 – „Reagujmy na przemoc w rodzinie”
 • 2021 – #DziecisąWażne*

Organizatorzy kampanii

 • Urząd Miasta Kielce
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
 • Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach

Dotychczasowi współorganizatorzy i partnerzy akcji zaangażowani w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie miasta Kielce w latach 2007-2021

Współorganizatorzy i partnerzy

 • Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Policji w Kielcach
 • Komenda Miejska Policji w Kielcach
 • Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 • Kluby Seniora MOPR Kielce
 • Świetlice Środowiskowe
 • Klub sportowy Łomża VIVE Kielce
 • Korona Kielce
 • Klub Piłki Siatkowej „Kielce”, Buskowianka Kielce
 • Klub Sportowy Effector Kielce Siatkówka Świętokrzyska S.A.
 • Realizatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (ponad 65 instytucji)
 • członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach i Grup Roboczych
 • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola, itp.
 • Fundacja Alter Edu
 • Centrum Wolontariatu
 • Galeria Korona Kielce
 • Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
 • Kluby „Wolna Strefa”

Patronat medialny

 • TVP3 Kielce
 • Telewizja Świętokrzyska Kielce
 • Internetowa Telewizja Kielce
 • Radio Kielce S.A.
 • Radio eM Kielce
 • Tygodnik eM Kielce
 • Echo Dnia

Podziękowanie

Wszystkim

zaangażowanym

w kampanię „Białej wstążki”

serdecznie dziękujemy

za wsparcie

tego ważnego społecznie przedsięwzięcia.

 

Kontakt

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Opracował: Grażyna Pisarczyk, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, stan na dzień 17-11-2021

Skip to content