Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

1. Informacje ogólne dla klienta

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej przyznawane jest w oparciu o art. 8a, 8b, 8c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka na podstawie decyzji wojewody.

Przysługuje na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, następującym osobom, które:

  • złożą wniosek o zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP w związku z posiadaniem Karty Polaka,
  • złożą wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o osiedlenie się.

2. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć

Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
, budynek C, pokój nr 534
tel. +48 41 342 12 25
fax +48 41 342 14 33
e-mail: sekretariat.wsoic@kielce.uw.gov.pl

3. Wysokość i okres na jaki przysługuje świadczenie

Zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka świadczenie pieniężne przysługujące wnioskodawcy ustala się w kwocie stanowiącej:

1) w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego

2) w okresie od 4. do 9. miesiąca – odpowiednio 60% kwoty określonej w pkt 1.

 

karta-polaka-wzor

Wypłaty świadczenia na podstawie decyzji wojewody dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.

Prezydent Miasta Kielce zlecił ww. zadanie do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

4. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1598)

5. Formularze do pobrania

Oświadczenie – Karta Polaka.pdf

6. Sprawę załatwia

Dział Pomocy Środowiskowej, pokój nr 11, tel. +48 41 367 64 52, +48 41 367 67 19 wew. 232

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 18-06-2020

Skip to content