Karta parkingowa

 

1. Informacje ogólna dla klienta

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością lub stopniem niepełnosprawności do parkowania na „kopertach”. Ma ona standard międzynarodowy, który obowiązuje zarówno na terenie Polski, jak i w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju. Wiążą się z tym odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością. Karta parkingowa jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub placówkę. Od dnia 1 lipca 2014 r., zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 110) zmienione zostały zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy zostały skonstruowane tak, aby karty trafiły do osób ze znacznymi problemami w poruszaniu się.

Organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący Powiatowego/Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W celu uzyskania karty parkingowej należy obowiązkowo dołączyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania dostępne poniżej:

2. Zasady wydawania kart parkingowych

Kartę parkingową wydaje się tylko i wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo placówki.

Imienną kartę parkingową można otrzymać tylko i wyłącznie na podstawie wydanego przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

W powyższym orzeczeniu w punkcie 9 musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110) o wskazaniu do wydania karty parkingowej.

Po 1 lipca 2014 r. uprawnienie do karty parkingowej mogą uzyskać osoby, które:

 • posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • posiadają orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).
 • nie ukończyły 16. roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przy czym miarą tego ograniczenia w przypadku dzieci jest ocena sprawności motorycznej stosownie do wieku dziecka.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym wydane przed 01 lipca 2014 r. utraciły prawa do korzystania z karty parkingowej z dniem 01 lipca 2014 roku.

Osoby ze znacznym stopniem o niepełnosprawności, które nie posiadają wskazania w pkt. 9 orzeczenia i symboli 04-O, 05-R, 10-N, również utraciły prawo do korzystania z karty parkingowej z dniem 01 lipca 2014 roku i muszą uzyskać nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W celu weryfikacji uprawnień należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zaznaczając jednocześnie, że wniosek został złożony dla potrzeb ustalenia wskazania do karty parkingowej.

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy tylko osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono dodatkowo wskazanie do karty parkingowej (w punkcie 9 szczegółowych wskazań).

3. Tryb załatwienia sprawy

W celu uzyskania karty parkingowej należy zgłosić się do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Z właściwego Zespołu (Powiatowego/Miejskiego) należy pobrać formularz: wniosek o wydanie karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością lub stopniem niepełnosprawności. Wydanie karty parkingowej następuje tylko i wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego.

Mieszkańcy Kielc składają wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością lub stopniem niepełnosprawności w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, ul. Zamenhofa 4 – w przypadku osób powyżej 16 roku życia lub ul. Miodowa 7 – w przypadku osób poniżej 16 roku życia.

Osoba zainteresowana składa wniosek o wydanie karty parkingowej osobiście do Przewodniczącego Powiatowego/Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub osoby przez niego upoważnionej. W związku z tym brak jest możliwości złożenia wniosku przez pełnomocnika. Obowiązek osobistego stawiennictwa wynika bowiem z konieczności weryfikacji podmiotu uprawnionego do uzyskania karty parkingowej, a tym samym służy eliminacji potencjalnych przypadków wydania kart parkingowych osobom nieupoważnionym. Wyjątek od powyższej reguły dotyczy osoby:

 • która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 • ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez osobę zainteresowaną w obecności pracownika Powiatowego/Miejskiego Zespołu. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, Przewodniczący Zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Do wniosku o wydanie karty parkingowej należy dołączyć:

 • jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 • kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień (oryginał do wglądu);
 • dowód osobisty do wglądu;
 • w przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Przed dokonaniem wpłaty należy upewnić się, czy posiadane orzeczenie uprawnia do otrzymania karty parkingowej. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej, a nie do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, złożonego w celu ustalenia uprawnień do karty parkingowej.

Opłatę za wydanie karty parkingowej mieszkańcy Kielc dokonują na konto:

 • MOPR Kielce nr: 51 1050 1461 1000 0023 5336 9164
 • w tytule przelewu: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ oraz dane OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, a w przypadku dzieci DANE DZIECKA.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, Przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego albo placówkę o terminie i miejscu odbioru karty. Przewodniczący Zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty, a nie wydać kartę w tym terminie.

Jeżeli osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy nie spełnia warunków do otrzymania karty parkingowej, Przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, informuje pisemnie osobę z niepełnosprawnością lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem. Taka sytuacja następuje wyłącznie wtedy, gdy ktoś złoży wniosek o wydanie karty, nie mając odpowiedniego orzeczenia. Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy otrzymuje kartę parkingową na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat. Jeśli osoba taka posiada orzeczenie wydane na stałe, po upływie 5 lat będzie musiała zgłosić się po nową kartę parkingową, ale nie będzie musiała ponownie stawać na komisję.

Karta parkingowa wystawiana jest na podstawie orzeczeń Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wydanych po 1 lipca 2014 r. Osoby posiadające orzeczenie wydane przez inny organ (ZUS, KRUS, MSWiA, MON), aby otrzymać kartę parkingową, muszą po 1 lipca 2014 r. uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w Powiatowym lub Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać po uprawomocnieniu się orzeczenia tj. po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania osoba zainteresowana może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, musi zostać złożone przez osobę zainteresowaną przed organem, który wydał decyzję.

4. Formularze do pobrania

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej.pdf
2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania – dzieci.pdf
3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania – dorośli.pdf
4. Wniosek o wydanie karty parkingowej dla obywatela Ukrainy.pdf

5. Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce – zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz.110) oraz rozporządzeń wykonawczych tej ustawy, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczególnych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2016 poz. 1088 z późn. zm.) w procesie rejestracji pojazdów organ rejestrujący określa rodzaj pojazdu oraz jego przeznaczenie. Stosownie do §11 ust. 2 i pkt. 24 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia organ rejestrujący w dowodzie rejestracyjnym w rubryce „PRZEZNACZENIE” wpisuje przeznaczenie pojazdu zgodnie w klasyfikacją. Klasyfikacja pojazdów określana jest z kolei w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia; gdzie w tabeli nr 4- przeznaczenia pojazdów używanych do określonych celów jako przeznaczenie określono- przewóz osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że w świetle obowiązujących przepisów w dowodzie rejestracyjnym wpisywane jest przeznaczenie- przewóz osób niepełnosprawnych.

Do placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
 • szpitale uzdrowiskowe dla dzieci i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
 • hospicja,
 • zakłady rehabilitacji leczniczej,
 • inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej – jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.

Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 • żłobki i kluby dziecięce,
 • przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
 • szkoły,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • zakłady kształcenia nauczycieli,
 • szkoły wyższe – jeżeli pojazd należący do placówki wykorzystywany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący Powiatowego/Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Wniosek placówki składa osobiście osoba upoważniona do jej reprezentowania dołączając jednocześnie:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego.

Równocześnie wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Podczas składania wniosku o wydanie karty parkingowej osoba przedstawia do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki. Numer rejestracyjny samochodu jest wpisywany w kartę parkingową wystawioną dla danej placówki. W świetle obowiązujących przepisów w dowodzie rejestracyjnym musi być wpisywane przeznaczenie pojazdu- przewóz osób niepełnosprawnych.

Kierujący pojazdem placówki może korzystać z karty parkingowej tylko i wyłącznie wtedy, gdy przewozi podopiecznego tej placówki.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, Przewodniczący Zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, informuje w formie pisemnej placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno-techniczną wynikającą z posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
Karta parkingowa dla placówki wydawana jest na okres 3 lat.

6. Formularze do pobrania

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej.pdf

7. Odbiór karty parkingowej

Osoba niepełnosprawna lub przedstawiciel ustawowy odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz przedłożeniu pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. Oświadczenie o upoważnieniu innej osoby do odbioru karty parkingowej można również złożyć w momencie składania wniosku o wydanie karty (na druku wniosku poz. 22).

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach nie wysyła pocztą kart parkingowych.

Kartę parkingową wydaną:

 • osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
 • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, Przewodniczący Zespołu lub osoba przez niego upoważniona w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, Przewodniczący Zespołu lub osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, Przewodniczący Zespołu lub osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości.

Karta parkingowa traci ważność:

 • po upływie terminu ważności karty;
 • w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
 • w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 • w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;
 • w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

8. Opłaty za wydanie duplikatu karty parkingowej

Duplikat karty parkingowej wystawiany jest przez organ do tego uprawniony tj. ten który wydał oryginał karty. Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy składa ponownie wniosek o wydanie karty parkingowej do Powiatowego/Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, dołączając przy tym zdjęcie, dowód wniesienia ponownej opłaty w wysokości 21 zł, kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień (oryginał do wglądu), oświadczenia o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli (w przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie). Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dołącza też oświadczenie o jej zagubieniu oraz okazuje się dowodem osobistym. Wystawienie duplikatu powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, po sprawdzeniu, czy wniosek o wydanie duplikatu spełnia wymogi formalne do wydania karty.

Opłatę za duplikat karty parkingowej dla mieszkańców Kielc wnosi się na konto:

 • MOPR Kielce nr: 51 1050 1461 1000 0023 5336 9164
 • w tytule przelewu: OPŁATA ZA WYDANIE DUPLIKATU KARTY PARKINGOWEJ oraz DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, a w przypadku dzieci DANE DZIECKA.

9. Ulgi i uprawnia z tytułu posiadania karty parkingowej oraz sposób użytkowania karty

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, eksponując widoczne zabezpieczenia karty, tak, by była możliwość odczytania jej numeru i daty ważności.

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Wszystkie przepisy dotyczące karty parkingowej stosują się także do osób, które posługują się kartą parkingową wydaną poza granicami Polski.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

 • do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert)
 • do niestosowania się pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności do zakazów wyrażonych znakami:
 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
 • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • B-3a zakaz wjazdu autobusów
 • B-4 zakaz wjazdu motocykli
 • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
 • B-35 zakaz postoju
 • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
 • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
 • B-39 strefa ograniczonego postoju

Jak wynika z powyższego uprawniona osoba niepełnosprawna lub kierujący przewożący taką osobę musi stosować się do pozostałych znaków drogowych w tym i znaku D-44. Znak D-44 „strefa parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa składka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Znak D-45 „koniec strefy parkowania” oznacza wyjazd z takiej strefy. Zwolnione z takiej opłaty są oznakowane pojazdy konstrukcyjne przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową. Parkują one na miejscach oznakowanych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18 „parking – miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29. (Podstawa prawna: § 6 ust. 3 Regulaminu strefy płatnego parkowania w Kielcach, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/1001/2014 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 lutego 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2014 r., poz. 781, z późn. zm.).

Istnieje możliwość wykupienia identyfikatora typu „I” upoważniającego do nieograniczonego, bezpłatnego czasu parkowania w całej strefie płatnego parkowania. Jest to dokument w formie karty zawierającej numer seryjny, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego oraz termin ważności (dzień, miesiąc, rok). Identyfikator przysługuje osobie niepełnosprawnej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie województwa świętokrzyskiego. Przysługuje on wyłącznie na pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t. Warunkiem otrzymania identyfikatora „I” jest przedstawienie do wglądu:
1) własnego dowodu osobistego,
2) własnego dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan własności /współwłasności/ pojazdu, na który ma być wydany identyfikator, bądź ważną umowę przewłaszczenia pojazdu zawartą z bankiem,
3) własnej karty parkingowej, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511 z późn. zm.).

Identyfikator „I” wydawany jest osobie niepełnosprawnej tylko na jeden pojazd samochodowy. Jest on ważny w okresie 12 kolejnych miesięcy. Osobie posiadającej kartę parkingową na okres krótszy niż 12 miesięcy wydaje się identyfikator na czas ważności karty parkingowej. Wykupienie identyfikatora „I” oraz abonamentu i umieszczenie go niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu samochodowego za jego przednią szybą, w sposób całkowicie widoczny, nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, aby ich opłacenie było w pełni czytelne dla osoby kontrolującej upoważnia do nieograniczonego czasu parkowania, zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, w miejscach postojowych w całej Strefie Płatnego Parkowania, lecz nie uprawnia do zastrzeżenia stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec MZD w przypadku braku miejsc postojowych.

Cena identyfikatora typu „I” (rocznego) wynosi 10,00 zł. (Regulaminu strefy płatnego parkowania w Kielcach Nr Uchwały Nr XX/338/2003 r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 27 listopada 2003 r.)

Osobom, które bezprawnie posługują się kartą parkingową (np. używają karty na osobę zmarłą) grozi kara grzywny w wysokości 2 tys. złotych.

Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.

Bliższych informacji udzielają pracownicy:

 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach:

– w przypadku osób powyżej 16. roku życia, ul. Zamenhofa 4, tel. +48 41 362 46 67, +48 41 331 09 58;

– w przypadku osób poniżej 16. roku życia, ul. Miodowa 7, tel. +48 41 341 70 64.

 • Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Wydział obsługi Strefy Płatnego Postoju, ul. Kościuszki 14, tel. +48 41 343 75 60.

10. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110),
 • ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1438),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818),
 • rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 170 poz. 1393).

11. Formularze do pobrania

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej.pdf
2. Oświadczenie – weryfikacja uprawnień do karty parkingowej.pdf

12. Sprawę załatwia

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
– w przypadku osób po 16. roku życia, ul. Zamenhofa 4, tel. +48 41 362 46 67, +48 41 331 09 58
– w przypadku osób do 16. roku życia, ul. Miodowa 7, tel. +48 41 341 70 64

Opracował: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, stan na dzień: 01-07-2021

 

Skip to content