Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Home / Formy pomocy / Orzekanie o niepełnosprawności / Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

1. Informacje ogólne dla klienta

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów mogą składać do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań dla celów korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16. rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:

1. ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;

2. orzeczenie wydane przez Komisję do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, komisję lekarską Ministerstwa Obrony Narodowej albo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przed 1 stycznia 1998 roku o:

 • I grupie inwalidzkiej,
 • II grupie inwalidzkiej,
 • III grupie inwalidzkiej,

3. orzeczenie wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przed 1 stycznia 1998 roku o:

 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać z takich form wsparcia jak:

 • zatrudnienie w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej,
 • przywileje pracownicze (np.: prawo do dłuższej przerwy w pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego itp.),
 • dofinansowanie działalności gospodarczej,
 • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, szkoleniach;
 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
 • ulgi w komunikacji, podatkach itp.,
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego czy rodzinnego i innych świadczeń instytucji pomocy społecznej.

Podstawą wydania orzeczenia jest:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j: Dz.U. 2020 poz. 426);
 • posiadana dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, opisy zdjęć RTG, posiadane opinie i konsultacje specjalistyczne – kserokopie i oryginały, oryginały należy przynieść wyłącznie do wglądu;

W postępowaniu o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych ważnych orzeczeń organów rentowych, wskazanych powyżej. Natomiast zawarte w orzeczeniu wskazania lekarz ustala stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

2. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zawiera

 • oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
 • datę wydania orzeczenia;
 • datę złożenia wniosku;
 • podstawę prawną wydania orzeczenia;
 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
 • datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;
 • numer PESEL;
 • numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • stopień niepełnosprawności;
 • symbol przyczyny niepełnosprawności;
 • datę lub okres powstania niepełnosprawności;
 • okres, na jaki wydano orzeczenie;
 • wskazania określone przez lekarza – członka powiatowego zespołu;
 • uzasadnienie;
 • pouczenie o nieprzysługującym odwołaniu;
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza – członka zespołu orzekającego.

3. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 426)

4. Sprawę załatwia

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, ul. Zamenhofa 4, tel. +48 41 362 46 67, +48 41 331 09 58

Opracował: Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, stan na dzień: 18-06-2020

Skip to content