Świadczenia dla rodzin zastępczych

Home / Formy pomocy / Piecza zastępcza / Świadczenia dla rodzin zastępczych

1. Informacje ogólne dla klienta

Świadczenia dla rodzin zastępczych udzielane są przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka. Wysokość świadczenia uzależniona jest od rodzaju rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko.

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej.

Uwaga: Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, które zadeklarowały pozostanie na ustawie o pomocy społecznej pobierają świadczenia na dotychczasowych zasadach

2. Świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługują następujące świadczenia:

1) Świadczenia obligatoryjne:

a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – nie niższe niż kwota:

 • 746 zł miesięcznie – w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1131 zł miesięcznie – w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

b) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

c) dodatek wychowawczy, przyznany do świadczenia o którym mowa w pkt 1 lit. a, przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia – w wysokości 500 zł miesięcznie,

d) Wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce.

2) Świadczenia fakultatywne:

a) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, maksymalna wysokość może wynosić 70% kosztów pobytu dziecka, które zobowiązany jest ponieść wnioskodawca, jednak nie więcej niż:

 • 500 zł – w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych;
 • 700 zł – w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych niezawodowych;
 • kwota określona w umowie – w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domach dziecka.

Zasady przyznawania oraz ustalania wysokości świadczenia określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce.

b) świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka– maksymalna wysokość świadczenia może wynosić 1500 zł.

c) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

Zasady przyznawania i ustalania wysokości świadczenia określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodziny zastępcze wypełniają w:

Dział Opieki i Wychowania, pokój nr 14, 15, 22

3. Prawo do świadczeń

Przysługuje rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, utworzonym na mocy orzeczenia sądu:

 • sprawującym bezpośrednią opiekę nad dzieckiem;
 • sprawującym bezpośrednią opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • sprawujące bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, planujący wypoczynek dziecka poza miejscem zamieszkania.

4. Podstawa prawna

 • art. 27 ust. 2, Art. 80 ust. 1, 1a, art. 81, art. 82, art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 85, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, 182 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821);
 • art. 104, art. 108, art. 127, art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

5. Tryb udzielania świadczenia z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Składa się z następujących etapów:

 • złożenie osobiste i pisemne wniosku o udzielenie pomocy odpowiednio przez rodzinę zastępczą, rodzinę pomocową lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 • sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie ubiegającej się o świadczenia;
 • realizacja przyznanych świadczeń.

6. Tryb załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.

7. Wymagane dokumenty

1) Dowód osobisty (do wglądu).

2) Postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

3) Akt urodzenia dziecka.

4) Potwierdzenie zameldowania dziecka.

5) Wyrok sądu o zasądzeniu alimentów.

6) Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli posiada).

7) Numer konta, na który przekazywana będzie przyznana pomoc (właścicielem konta musi być osoba ustanowiona rodziną zastępczą).

8) Numer PESEL osoby ustanowionej rodziną zastępczą oraz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

9) Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu, o stanie zdrowia osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

10) Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym dla rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

11) Przedłożenie dokumentu potwierdzającego wyjazd dziecka, w okresie ferii zimowych lub wakacji, poza miejsce zamieszkania (np. rezerwacja zimowiska, obozu, kolonii, wczasów, pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, itp.) z określonym kosztem pobytu tego dziecka.

12) Przedłożenie dokumentów (faktur lub imiennych rachunków) potwierdzających zakup asortymentów przyznanych w ramach świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

8. Sprawę załatwia

Dział Opieki i Wychowania

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 10-03-2022

Skip to content