Mieszkania treningowe dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Mieszkania treningowe dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Mieszkania treningowe dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu na terenie gminy Kielce:

 • 25–419 Kielce, ul. Żniwna 4, tel. +48 41 367 66 74, 5 mieszkań (4 miejsca)

2) Mieszkania treningowe przeznaczone są dla osób bezdomnych (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.) uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Kielce lub (w wyjątkowych przypadkach) z terenu innej gminy, jeśli osoba bezdomna przebywa stale w Kielcach z zamiarem stałego pobytu, a w gminie jej ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały nie ma możliwości zamieszkania.

3) Mieszkanie treningowe są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie treningowe zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

4) Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny w Kielcach dysponuje 5 mieszkaniami (4 miejsca) treningowymi dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu. Pokoje jednoosobowe ze wspólną kuchnią i węzłem sanitarnym wyposażone są w podstawowe meble i sprzęt AGD.

5) Pobyt w mieszkaniu treningowym ma na celu umożliwienie odbycia i zakończenia terapii odwykowej oraz integrację osób bezdomnych ze środowiskiem poprzez przygotowanie ich do samodzielnego życia pod opieką specjalistów.

6) Do mieszkań treningowych przyjmowane są – na podstawie decyzji administracyjnej – pełnoletnie osoby bezdomne, które realizują postanowienia kontraktu mieszkaniowego zawartego z pracownikiem socjalnym Ośrodka i współdziałają w rozwiązywaniu swej trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza kontynuują terapię odwykową i zachowują abstynencję.

7) Czas pobytu w mieszkaniu treningowym wynosi 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 24 miesięcy.

8) Koszty pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszą jego mieszkańcy w kwocie ustalonej w decyzji administracyjnej proporcjonalnie do posiadanych dochodów własnych.

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest przede wszystkim do osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu, które wyrażają chęć współpracy z pracownikami Ośrodka i zgadzają się na przestrzeganie Regulaminu Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady odpłatności

1) Pobyt w mieszkaniu treningowym jest odpłatny, jeżeli dochód na osobę jest wyższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2) Podstawą do ustalenia wysokości odpłatności, o której mowa w pkt 1 stanowi miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustalony zarządzeniem Dyrektora MOPR w Kielcach.

3) Opłaty związane z utrzymaniem mieszkania płatne są miesięcznie z góry do 15. dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez MOPR w Kielcach.

4) Świadczenie w postaci pracy opiekunów zatrudnionych przez MOPR i pracownika socjalnego dla mieszkańców mieszkań treningowych jest realizowane bezpłatnie.

5) Wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabeli zawartej w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIX/1699/2024 Rady Miasta Kielce z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Wysokość opłaty w % ustalona od wysokości kryterium dochodowego
Miesięczny dochód netto wyrażony jako % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wskaźnik odpłatności w % ustalany od od miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniach wspomaganych treningowych
Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie
do 100% Nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100%-130% 10% 10%
powyżej 130%-150% 15% 15%
powyżej 150%-180% 20% 20%
powyżej 180%-200% 30% 30%
powyżej 200%-230% 40% 40%
powyżej 230%-250% 50% 50%
powyżej 250%-280% 60% 60%
powyżej 280%-300% 70% 70%
powyżej 300%-330% 80% 80%
powyżej 330%-350% 90% 90%
powyżej 350% 100% 100%

 

5. Zasady użytkowania mieszkania

I. Mieszkaniec Mieszkania Treningowego dla Osób Bezdomnych uzależnionych od alkoholu jest zobowiązany do
1) współdziałania z pracownikiem socjalnym OI-T w rozwiazywaniu trudnej sytuacji życiowej w zakresie ustalonym w kontrakcie socjalnym, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) kontynuowania lub podjęcia terapii odwykowej oraz zachowania abstynencji,
b) systematycznego poddawania się badaniu stężenia zawartości alkoholu w organizmie,
c) udostępnienia do wglądu posiadanych rzeczy pracownikom OI-T,
d) terminowego dostarczania dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy,
e) uczestniczenia w zaproponowanych przez pracowników OI-T działaniach aktywizujących (np.: trening budżetowy, kulinarny, porządkowy, zagospodarowania terenu wokół placówki, drobne prace remontowe),
f) aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
g) złożenia wniosku o przydział mieszkania z zasobów gminy,
h) ponoszenia kosztów za pobyt w mieszkaniu chronionym w wysokości i terminie określonym w decyzji administracyjnej,
2) utrzymania czystości w MT i na terenie wokół placówki,
3) dbania o higienę osobistą,
4) przestrzegania zasad współżycia społecznego i poszanowania godności innych mieszkańców,
5) zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,
6) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp,
7) zgłaszania osobiście opiekunowi/pracownikowi socjalnemu nieobecności w MT trwającej dłuższej niż 24 godziny z 1-dniowym wyprzedzeniem z możliwością jednorazowego, telefonicznego przedłużenia tej nieobecności (nie dotyczy osób pracujących zmianowo).
8) zgłaszania opiekunowi/pracownikowi socjalnemu ewentualnych trudności w komunikowaniu się lub nieporozumień ze współmieszkańcami,
9) respektowania zaleceń pracowników OI-T wydawanych w ramach ich obowiązków służbowych i uprawnień,
10) przestrzegania Zasad funkcjonowania MT oraz ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego pod rygorem natychmiastowego opuszczenia MT.

II. Mieszkaniec Mieszkania treningowego ma prawo do
1. Prywatności i intymności, indywidualizacji i dostosowania do potrzeb pomocy, prawo do samostanowienia, a także włączenia społecznego.
2. Zamieszkiwania na czas zgodny z decyzją
3. Bezpiecznych warunków zamieszkania zgodnie ze standardami określonymi w cytowanym Rozporządzeniu
4. Korzystania z przydzielonego mieszkania, jego urządzeń i wyposażenia do czasu określonego w decyzji administracyjnej
5. Pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony pracownika socjalnego odpowiedzialnego za współpracę z mieszkańcami
6. Korzystania z porad konsultacji udzielanych przez specjalistów – psychologa, psychiatrę, prawnika

III. Przepisy końcowe
1. Okres pobytu w Mieszkaniach Treningowych wynosi 1,5 roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przedłużony, jednak nie dłużej niż do 2 lat łącznie.
2. Mieszkańcy odpowiadają za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania mieszkania i jego wyposażenia zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego grozi wydaleniem z Mieszkania Treningowego.
4. W przypadku dobrowolnego opuszczenia lub dyscyplinarnego usunięcia klienta z Ośrodka mieszkaniec na odebranie rzeczy osobistych ma 2 tygodnie.
5. Pracownik socjalny lub inna osoba upoważniona w uzasadnionych przypadkach mają prawo wstępu do mieszkania chronionego podczas nieobecności klienta.
6. Ponowne staranie się o pobyt w Mieszkaniu Treningowym może nastąpić po upływie 3 miesięcy od momentu opuszczenia placówki, jeżeli będzie wolne miejsce w Mieszkaniach Treningowym. W tym czasie klient musi zrealizować zalecenia zespołu pracowników OI-T.

6. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2021r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

7. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o miejsce w Mieszkaniu Treningowym.

2) Zapoznanie się z regulaminem Mieszkań Treningowych, podpisanie Kontraktu Mieszkaniowego i planu pomocy:

 • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną i podpisanie Kontraktu Mieszkaniowego
 • opracowanie planu pomocy.

3) Podpisanie i przestrzeganie porozumienia dotyczącego zakresu działań podejmowanych przez pracownika socjalnego oraz najemcę mieszkania treningowego w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej oraz zobowiązanie strony do aktywnej współpracy.

4) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

8. Tryb załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna na czas trwania pobytu w mieszkaniu treningowym.

9. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

10. Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty;
 2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 3. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia;
 4. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 5. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba poszukująca pracy.

11. Sprawę załatwia

Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny

Opracował: Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny, stan na dzień 08-04-2024

Skip to content