Mieszkania wspomagane dla osób starszych i niepełnosprawnych, treningowe dla osób niepełnosprawnych i treningowe dla osób z Ukrainy

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Mieszkania wspomagane dla osób starszych i niepełnosprawnych, treningowe dla osób niepełnosprawnych i treningowe dla osób z Ukrainy

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Do pobytu w mieszkaniach wspomaganych dla osób starszych i niepełnosprawnych uprawnione są osoby (zakwalifikowane przez konsultantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach), które:

 • leczą się z powodu zaburzeń psychicznych,
 • są mieszkańcami gminy Kielce,
 • posiadają własne źródło utrzymania,
 • mają szansę na usamodzielnienie (uzyskanie własnego mieszkania z zasobów komunalnych)
 • są w wieku od 18 do 60 lat.

2) Kryteria i warunki udzielania pomocy:

 • Złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o miejsce w mieszkaniu wspomaganym.
 • Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego właściwego rejonu opiekuńczego, w miejscu zamieszkania klienta.
 • Opinia Konsultantów MOPR ( psycholog, psychiatra, pielęgniarka psychiatryczna, pracownik socjalny ) o celowości umieszczenia osoby w mieszkaniu wspomaganym.
 • Zapoznanie się z regulaminem mieszkań wspomaganych.
 • Podpisanie i przestrzeganie porozumienia dotyczącego zakresu działań podejmowanych przez pracownika socjalnego oraz najemcę mieszkania wspomaganego w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej oraz zobowiązanie strony do aktywnej współpracy.
 • Wydanie decyzji administracyjnej

3) Mieszkania chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Kielce:

 • 25–116 Kielce, ul. Ściegiennego 142,
 • 25–004 Kielce, ul. Paderewskiego 37/39b,
 • 25–370 Kielce, ul. Żeromskiego 4/6,
 • 25–514 Kielce, ul. Kozia 10/4,
 • 25-432 Kielce, ul. Jeziorańskiego 53,
 • 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 125.

4) Mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych

– 25-432 Jeziorańskiego 53
– 25-542 Bukowa 18

Przeznaczone są dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Poza zapewnieniem bezpiecznego miejsca pobytu oferowane jest wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i grupowej, treningów oraz poradnictwa socjalnego i zawodowego.
Cel : zaktywizować osoby na rynku pracy, przygotować do samodzielnego mieszkania , pracy i życia

5) Mieszkania treningowe dla osób z Ukrainy

O przydział mieszkania mogą starać się tylko i wyłącznie osoby będące uczestnikami projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”- zarówno wnioskodawca jak i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

Wnioskodawca ubiegający się o mieszkanie wypełnia:

 • własny Wniosek stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania mieszkań chronionych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”,
 • Wniosek dla każdej osoby dorosłej zgłoszonej do pobytu stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu …
 • Wniosek dla każdego dziecka stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu …

Osoby zainteresowane przyznaniem mieszkania prosimy o składanie wniosków o pobyt w mieszkaniu chronionym do Biura projektu tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzin w Kielcach, Dział Projektów, Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6 w Kielcach

6) Kontakt:

Działu Usług, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, pok. 43, tel. +48 41 331 25 24 wew. 257

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest przede wszystkim do osób, które spełniają poniższe wymagania oraz zostały zakwalifikowane przez konsultantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach do pobytu w mieszkaniach chronionych, tj.:

 • leczą się z powodu zaburzeń psychicznych,
 • są mieszkańcami gminy Kielce,
 • posiadają własne źródło utrzymania,
 • mają szansę na usamodzielnienie (uzyskanie własnego mieszkania z zasobów komunalnych),
 • są w wieku od 18 do 60 lat.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady odpłatności

Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje Uchwała Nr LXXXIX/1699/2024 Rady Miasta Kielce z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Na podstawie Załącznika Nr 1 do ww. uchwały, odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomaganym dla osób starszych i niepełnosprawnych uzależniona jest od wysokości dochodu i oblicza się ją wg zamieszczonej poniżej tabeli.

 1. a) wysokość odpłatności w przypadku osoby samotnie gospodarującej:
Dochód osoby samotnie gospodarującej w złotych Wysokość odpłatności w %
do 776 nieodpłatnie
powyżej 776-1164 20%
powyżej 1164-1552 30%
powyżej 1552-1940 50%
powyżej 1940-2328 70%
powyżej 2328 100%
 1. b) wysokość odpłatności w przypadku osoby w rodzinie:
Dochód osoby w rodzinie w złotych Wysokość odpłatności w %
do 600 nieodpłatnie
powyżej 600-900 20%
powyżej 900-1200 30%
powyżej 1200-1500 50%
powyżej 1500-1800 70%
powyżej 1800 100%

 

Na podstawie Załącznika Nr 2 do ww. uchwały, odpłatność za pobyt w mieszkaniu treningowym dla osób niepełnosprawnych i w mieszkaniu treningowym dla osób z Ukrainy uzależniona jest od wysokości dochodu i oblicza się ją wg zamieszczonej poniżej tabeli.

 1. a) wysokość odpłatności w przypadku osoby samotnie gospodarującej:
Dochód osoby samotnie gospodarującej w złotych Wysokość odpłatności w %
do 776 nieodpłatnie
Powyżej 776-1008,8 10%
Powyżej 1008,8-1164 15%
powyżej 1164-1396,80 20%
powyżej 1396,80-1552 30%
Powyżej 1552-1784,80 40%
powyżej 1784,80-1940 50%
Powyżej 1940-2172,80 60%
powyżej 2172,80-2328 70%
Powyżej 2328-2560,80 80%
Powyżej 2560,80-2716 90%
powyżej 2716 100%
 1. b) wysokość odpłatności w przypadku osoby w rodzinie:
Dochód osoby w rodzinie w złotych Wysokość odpłatności w %
do 600 nieodpłatnie
Powyżej 600-780 10%
Powyżej 780-900 15%
powyżej 900-1080 20%
powyżej 1080-1200 30%
Powyżej 1200-1380 40%
powyżej 1380-1500 50%
Powyżej 1500-1680 60%
powyżej 1680-1800 70%
Powyżej 1800-1980 80%
Powyżej 1980-2100 90%
powyżej 2100 100%

 

5. Podstawa prawna

 • Art. 7, 8, 14, 17 ust. 1 pkt 12 art. 36 pkt 2 lit. n, art. 53, art. 97 ust. 1, 5, art. 106 ust 1, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z z 2023 r. poz. 901 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz.U. 2023 r. poz. 2354).

6. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o miejsce w mieszkaniu wspomaganym.

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

 • opinia konsultantów MOPR (psychologa, psychiatry, pielęgniarki psychiatrycznej, pracownika socjalnego) o celowości i zasadności umieszczenia osoby w mieszkaniu wspomaganym.

3) Zapoznanie się z regulaminem mieszkań wspomaganych.

4) Podpisanie i przestrzeganie porozumienia dotyczącego zakresu działań podejmowanych przez pracownika socjalnego oraz najemcę mieszkania wspomaganego w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej oraz zobowiązanie strony do aktywnej współpracy.

Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

7. Tryb załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna na czas pobytu w mieszkaniu wspmaganym.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

9. Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty;
 2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt leczenia psychiatrycznego;
 4. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia;
 5. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 6. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba poszukująca pracy.

10. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Działu Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 31-01-2024

Skip to content