Mieszkanie chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Mieszkanie chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających placówki wsparcia

1. Informacje ogólne dla klienta

Od lutego 2018 r. na terenie gminy Kielce funkcjonuje Mieszkanie chronione treningowe dla matek z dziećmi opuszczających ośrodki wsparcia, które mieści się przy ul. Sienkiewicza 23/1.

Lokal został wyremontowany i wyposażony w ramach projektu realizowanego przez gminę Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską.

Mieszkanie przeznaczone jest dla matek samotnie wychowujących dzieci, które pod okiem specjalistów zdobywają umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania oraz uzyskają wsparcie w procesie integracji ze społecznością lokalną, a ponadto spełniają poniższe warunki:

  • opuszczają placówkę wsparcia;
  • nie mają możliwości powrotu do środowiska naturalnego;
  • posiadają własne źródło dochodu;
  • wymagają wsparcia i pomocy w wypełnianiu obowiązków dnia codziennego.

Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym ma na celu zdobywanie i rozwijanie umiejętności między innymi takich jak:

  • prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem;
  • interpersonalnych i współżycia społecznego;
  • umiejętności załatwiania spraw urzędowych;
  • odpowiedzialności i właściwego stosunku do obowiązków.

Miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym jest odpłatny i zależny od dochodu na osobę w rodzinie. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr LIV/1206/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Mieszkaniu chronionym treningowym dla matek z dziećmi opuszczających ośrodki wsparcia, mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach.

2. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział Opieki i Wychowania

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 15-05-2018

Skip to content