Specjalny zasiłek celowy

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Specjalny zasiłek celowy

1. Informacje ogólne dla klienta

Specjalny zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie  przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń
Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie Zasad przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach

3. Podstawa prawna

  • Art. 8, art. 14,  art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 39, art. 39 a, art. 40, art. 41 pkt 2, art. 102, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. poz. 893);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1296).

4. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

5. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Dział Pomocy Środowiskowej

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 10-01-2022

Skip to content