Zasiłki celowe

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Zasiłki celowe

1. Informacje ogólne dla klienta

Zasiłki celowe, przyznawane są na podstawie art. 39-41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tzn. nie przekracza kwoty 776 zł,
  • rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego danej rodziny, równego kwocie 600 zł, tj. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, pomnożonej przez liczbę członków tej rodziny (np. dla trzyosobowej rodziny 3 x 600 zł = 1800 zł).

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wówczas przyznawany jest niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń
Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach w sprawie Zasad przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach

3. Podstawa prawna

  • Art. 8, art. 14,  art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 39, art. 39 a, art. 40, art. 41 pkt 2, art. 102, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. poz. 893);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1296).

4. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

5. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Dział Pomocy Środowiskowej

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 10-01-2022

Skip to content