Zespół Profilaktyki Rodzinnej

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Zespół Profilaktyki Rodzinnej

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Zespół Profilaktyki Rodzinnej (ZPR) realizuje zadania o charakterze:

  • profilaktycznym, mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży poprzez profilaktykę pedagogiczną realizowaną w placówkach wsparcia dziennego;
  • wspierającym, udziela pomocy rodzinom w pokonywaniu trudności życiowych, w tym kłopotów wychowawczych z dziećmi;
  • interwencyjnym, w sytuacji krzywdzenia dziecka lub występowaniu ostrego kryzysu w rodzinie zapewnia dziecku tymczasowe bezpieczne miejsce pobytu.

2) Specjaliści ZPR – służą pomocą osobom i rodzinom, które mają trudności i wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego, rodzinnego, pedagogicznego oraz z zakresu uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

3) Starszy specjalista – świadczy poradnictwo rodzinne i pedagogiczne, obejmujące szeroko rozumiane problemy wychowawcze w rodzinach oraz organizuje zajęcia grupowe o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i samopomocowym.

4) Terapeuta ds. uzależnień – świadczy poradnictwo indywidualne w formie konsultacji o charakterze profilaktycznym, informacyjnym, edukacyjnym, dokonuje wstępnej diagnozy uzależnień i motywuje do podjęcia leczenia oraz kieruje klientów do innych specjalistów i instytucji udzielających pomocy w zakresie rozwiązywania problemu uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

5) Konsultant psycholog – prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców i dzieci objętych wsparciem MOPR, zarówno w siedzibie Zespołu, jak również w ramach wizyt domowych w środowisku, dokonuje wstępnej diagnozy psychologicznej oraz kieruje do odpowiednich specjalistów i instytucji udzielających pomocy w rozwiązywaniu określonych problemów, prowadzi z dziećmi mającymi wady wymowy terapię logopedyczną, udziela rodzicom tych dzieci wskazówek do pracy w domu.

6) Koordynatorzy – wspierają pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny w realizacji zadań na rzecz rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, prowadzą rozmowy wspierające i motywujące z poszczególnymi członkami rodziny, zwołują i prowadzą posiedzenia Zespołu o charakterze interdyscyplinarnym, współpracują w tym zakresie z instytucjami ze środowiska lokalnego.

7) Asystenci rodziny – udzielają wszechstronnej pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, aby w przyszłości mogli samodzielnie pokonywać trudności opiekuńczo – wychowawcze, koordynują wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin oraz dla rodzin z dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, współpracują z innymi działami, specjalistami MOPR oraz przedstawicielami instytucji ze środowiska lokalnego.

8) Szczegółowe informacje na temat oferty Zespołu Profilaktyki Rodzinnej można uzyskać pod wskazanym numerem telefonu:

  • +48 41 367 66 75
  • +48 41 367 69 39

2. Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. 447);
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.);
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329);
  • 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);

3. Sprawę załatwia

Dział Opieki i Wychowania

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 12-04-2022

Skip to content