Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji zawodowej i społecznej połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

2) Turnusu rehabilitacyjnego nie należy utożsamiać z leczeniem uzdrowiskowym – pobytem w sanatorium, częściowo refundowanym przez NFZ. Pobyt w sanatorium ma na celu rehabilitację leczniczą, natomiast turnus rehabilitacyjny ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

3) Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni.

4) Osoba niepełnosprawna, której przyznano dofinansowanie, dokonuje wyboru turnusu sama, zgodnie z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami. Wyboru turnusu dokonuje osoba niepełnosprawna wyłącznie po przyznaniu dofinansowania.

5) Krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów wojewodów udostępniony jest na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl.

6) O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się indywidualne osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością raz do roku.

7) Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

8) Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto rodziny podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

9) Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie jeden raz w roku kalendarzowym.

2. Tryb udzielenia pomocy

  • Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym następuje na wniosek zainteresowanego.
  • Druk wniosku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Studziennej 2 w pokoju nr 9. Możliwe jest także uzyskanie wniosku poprzez pobranie go ze strony internetowej www.mopr.kielce.pl.
  • Wniosek o dofinansowanie można złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy SOW Systemu Obsługi Wsparcia. Platforma SOW dostępna jest pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

3. Tryb załatwienia sprawy

Pisemna informacja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jego przyznania wraz z uzasadnieniem.

4. Termin załatwienia

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu z PFRON informacji o wysokości środków oraz po podjęciu przez Radę Miasta Kielce uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w danym roku kalendarzowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Kielce.

5. Podstawa prawna

  • Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 ze zm.).

6. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

2) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

3) Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

4) Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia.

5) Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna.

6) Załącznik nr 2 – Sytuacja społeczna osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.

7) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o pobieraniu nauki i niewykonywaniu pracy (dotyczy osób w wieku od 16 do 24 roku życia).

 

7. Formularze do pobrania

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.pdf
2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.pdf
3. Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna.pdf
4. Załącznik nr 2 – Sytuacja społeczna osoby niepełnosprawnej i jej potrzeby w zakresie rozwijania umiejętności społecznych.pdf
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o pobieraniu nauki i niewykonywaniu pracy.pdf
6. Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (wymagana po przyznaniu dofinansowania).pdf
7. Informacja o stanie zdrowia (do przedłożenia na turnusie rehabilitacyjnym, na którym przewidziano zabiegi fizjoterapeutyczne),pdf
8. Pełnomocnictwo do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf
9. Odwołanie pełnomocnictwa do dokonywania na rzecz mocodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW.pdf

8. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 9, tel.+48 41 331 25 24 wew. 235

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 10-01-2022

Skip to content